Projekt

Projekt

Mundus Symbolicus (Miláno 1653) milánského augustiniána a slavného kazatele Filippa Picinelliho (1604–1679) je obsáhlou encyklopedií světa podanou v emblematech. Jakkoliv se jedná o jednu z největších a díky latinskému překladu Augustina Eratha (prvně Kolín nad Rýnem 1681) i o jednu z nejpopulárnějších sbírek tohoto raně novověkého média, stojí Picinelliho životní dílo ve stínu ostatních emblematických příruček. Důvodem je především absence ilustrací pictur – nedílné složky trojdílné struktury emblému, které Picinelli “pouze” slovně popisuje. 

Výzkumný cíl

V rámci výzkumného projektu Mundus Symbolicus, jehož nositelem je tým studentek a studentů Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK, je Picinelliho text překládán do češtiny (ve spolupráci s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK) a následně podroben mezioborové analýze. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v rámci pilotního projektu – veřejně přístupné online databáze jednotlivých emblémů doplněné o komentovaný seznam pramenů s odkazy na dohledané pictury, motta a epigramy. Cílem projektu je představit Picinelliho dílo v celé jeho šíři a významu nejen pro obor uměnovědný, nýbrž i pro obory zabývající se dějinami teologie, literatury a filosofie. 

Dlouhodobý cíl

Cílem projektu je zapojení studentů  do odborné vědecké práce již během magisterského cyklu. Ve fázi přípravy jsou dva články v odborném periodiku a diplomová práce na ÚDKU KTF UK:

  • Anežka Jirovec Bartošíková: Mundus Symbolicus Filippa Picinelliho: emblémy 13. a 46. kapitoly. Mgr. práce, zadána 2021/2022.     
  • Bojana Popatanasovská + Vojtěch Frei: Scipione Borghese v gratulačním spisu P. P. Bombina.
  • Jana Mafková + Anežka Jirovec Bartošíková: Mundus Symbolicus Filippa Picinelliho: Emblémy nebe.       
Autorská práva

Veškerá práva jsou vyhrazena autorkám a autorům z Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK. 

Finanční podpora

Projekt je financován pomocí stipendijního fondu KTF UK.